Belfast Telegraph

Culture Minister chats her way in world record attempt

Stormont press release - Department of Culture, Arts and Leisure

Culture Minister Carál Ní Chuilín has taken part in a world record attempt to have the longest Irish language conversation ever.

Ghlac an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín páirt in iarracht ar churiarracht dhomhanda leis an chomhrá Gaeilge is faide riamh a dhéanamh.

The record attempt Comhrá 24/7 is being organised by Conradh na Gaeilge as part of Bliain na Gaeilge and is running until 6 October. One hundred and sixty eight groups are required to participate in the 24/7 conversation to break the world record. 

Tá an iarracht ar churiarracht dhomhanda, Comhrá 24/7, á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus tá sí á reáchtáil go dtí an 6 Deireadh Fómhair. Tá céad seasca a hocht grúpa de dhíth le páirt a ghlacadh sa chomhrá 24/7 leis an churiarracht dhomhanda a bhaint amach.

Speaking from Parliament Buildings where the Minister facilitated a conversation circle with St Dominic’s Grammar School and Cólaiste Feirste, she said: “This is an innovative way to encourage people to speak Irish and I am very happy to be part of it. "

Agus í ag caint ó Fhoirgnimh na Parlaiminte, áit ar éascaigh an tAire ciorcal comhrá le hArdscoil Naomh Doiminic agus Coláiste Feirste, ar sise: “Seo bealach nuálach le daoine a spreagadh le Gaeilge a labhairt agus tá lúcháir orm bheith mar chuid de.” 

“Here at Stormont, across Belfast, throughout Ireland and indeed across the world gaeilgeoiri are taking part in this fun attempt to break the world record. A non-stop interactive global conversation spanning a week like this has never taken place before in Irish. 

“Anseo ag Stormont, ar fud Bhéal Feirste, ar fud na hÉireann agus go deimhin ar fud an domhain, tá gaeilgeoirí ag glacadh páirt san iarracht spraíúil seo leis an churiarracht dhomhanda a bhaint amach. Ní dhearnadh comhrá gan stad idirghníomhach domhanda ar feadh seachtaine mar seo i nGaeilge riamh. 

“As a nation of talkers I’m sure we will do our best to be record-breakers and in the process we can all practice our Irish. Languages will only thrive if they are spoken and that is one of the reasons I established Líofa which is a campaign to get people fluent in Irish by 2015.

“Is náisiún cainteoirí muid agus tá mé cinnte go ndéanfaimid ár ndícheall an churiarracht dhomhanda a ghnóthú agus tig linn cleachtadh a dhéanamh ar ár gcuid Gaeilge le linn an phróisis! Ní thig le teangacha bheith faoi bhláth mura bhfuil siad á labhairt. Sin fáth de na fáthanna ar bhunaigh mé Líofa, feachtas a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh le Gaeilge a labhairt go líofa faoin bhliain 2015.

“I have no doubt this week- long event will be a success and no matter what your level of Irish we will all be record breakers by midnight on the 6th of October.”

“Níl amhras ar bith orm ach go n-éireoidh go geal leis an imeacht seachtaine seo. Beag beann ar do leibhéal Gaeilge, beidh an churiarracht dhomhanda bainte amach againn uilig faoi mheán oíche ar an 6 Deireadh Fómhair.”

Notes to Editors: Nótaí d’Eagarthóirí:

1. If you are interested in taking part contact http://gaeilge2013.ie/en/2909-06102013-comhra-247 or Twitter#comhra247 Más mian leat páirt a ghlacadh, déan teagmháilhttp://gaeilge2013.ie/en/2909-06102013-comhra-247 nó Twitter #comhra247

2. Bliain na Gaeilge is the year-long celebration of Irish taking place during 2013 to provide thousands of opportunities to use the language. Is é Bliain na Gaeilge an ceiliúradh bliana ar an Ghaeilge atá ag tarlú le linn 2013 leis na mílte deis a chur ar fáil leis an teanga a úsáid.

3. Líofa was set up by the Minister for Culture, Arts and Leisure in 2011 to encourage 5000 people from all walks of life to become fluent in Irish by 2015. For more information on Líofa go to http://www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/liofa_introduction.htm Bhunaigh an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Líofa sa bhliain 2011 le 5000 duine ó gach cineál cúlra a spreagadh le bheith líofa sa Ghaeilge faoi 2015. Le níos mó eolais a fháil ar Líofa téigh go http://www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/liofa_introduction.htm

Belfast Telegraph Digital

Popular

From Belfast Telegraph