| 9°C Belfast

New campaign encourages people to learn Irish - Feachtas nua a spreagann daoine le Gaeilge a fhoghlaim

Culture Minister Carál Ní Chuilín has today launched an advertising campaign to encourage people to learn and speak Irish.

Tá feachtas fógraíochta a spreagann daoine le Gaeilge a fhoghlaim seolta inniu ag Carál Ní Chuilín, Aire Cultúir.

Líofa means fluent in Irish and the campaign Líofa le chéile (fluent together) encourages everyone from all walks of life to learn and speak the Irish language. 

Ciallaíonn ‘Líofa’ teanga a bheith ar do thoil agat agus spreagann feachtas Líofa le Chéile gach duine as gach cineál cúlra an Ghaeilge a fhoghlaim agus a labhairt.

The campaign which will run across a variety of media platforms including television, radio, outdoor and digital media will show how the Irish language is used through daily phrases names and places. 

Beidh an feachtas ar siúl ar réimse d’ardáin mheáin chumarsáide, lena n-áirítear teilifís, raidió, meáin lasmuigh agus dhigiteacha agus léireofar mar a úsáidtear an Ghaeilge trí fhrásaí, ainmneacha pearsanta agus logainmneacha. 

The Minister said: “The Irish language is at the heart of our society. It is everywhere around us through common words we use like’ craic’ or in place names like Donaghadee (Domhnach Daoi).

Arsa an tAire: “Tá an Ghaeilge i gcroílár na sochaí s’againn. Tá sí gach áit thart timpeall orainn trí fhocail choitianta a úsáidimid ar nós ‘craic’ nó i logainmneacha amhail Domhnach Daoi (Donaghadee).

“The language is part of our shared heritage and history. I believe that the rich cultural and linguistic heritage is something that all of us can share, embrace and enjoy.
Is cuid dár n-oidhreacht choiteann agus dár stair í an Ghaeilge.

"Creidim go dtig linn uilig an oidhreacht shaibhir chultúrtha agus teanga a roinnt ar a chéile, glacadh léi go fonnmhar agus sult a bhaint aisti."

As the campaign starts a new website http://www.liofa.eu will be available to assist people learning the language. 

Nuair a chuirfear tús leis an fheachtas beidh suíomh úr idirlín http://www.liofa.eu ar fáil le cuidiú le daoine an Ghaeilge a fhoghlaim.

The Minister said this would be a great help in assisting people with learning Irish She said: “Learning a language can be difficult and is a big commitment . All across the north there are classes for all levels of ability and with the launch of the Líofa website today that learning experience will be enhanced.

Dar leis an Aire gur cuidiú mór é seo do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge. Ar sise: “Tá deacrachtaí ag baint le teanga a fhoghlaim agus bíonn gá le tiomantas. Ar fud an tuaiscirt tá ranganna ar fáil do gach leibhéal cumais agus cuirfear go mór leis an eispéireas foghlama sin le seoladh shuíomh idirlín Líofa inniu. 

"Over 5000 people have already taken up the Líofa challenge. They are enjoying the benefits of learning a new language or re-connecting with the Irish they learnt at school. Today, I would like to invite 5000 more people to begin the journey of learning and speaking Irish. The Irish language is a vital part of defining who we are. It is an essential part of the fabric of our society, our community and our identity and is something for all of us to share and enjoy.”

“Tá níos mó na 5000 duine cláraithe le dúshlán Líofa cheana fein. Tá siad ag baint sult agus tairbhe as teanga úr a fhoghlaim nó ag cur eolais athuair ar an Ghaeilge a d’fhoghlaim siad ar scoil. Inniu ba mhaith liom cuireadh a thabhairt do 5000 duine eile dul i gceann aistear fhoghlaim agus labhairt na Gaeilge. Tá ríthábhacht leis an Ghaeilge agus muid ag sainmhíniú cé muid féin. Is de dhlúth is d’inneach ár sochaí, ár bpobail agus ár bhféiniúlachta í agus is teanga í a dtig linn uilig a roinnt ar a cheile agus sult a bhaint aisti.”

Notes to editors:

Nótaí d’eagarthóirí:

1.Watch the new ad at http://www.youtube.com/watch?v=Tk3OuXMJdPU

1.Amharc ar an fhógra nua ag http://www.youtube.com/watch?v=Tk3OuXMJdPU

2.People learning Irish are encouraged to visit the new http://www.liofa.eu website and to follow Líofa on twitter and facebook @_liofa.

2.Iarrtar ar dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge cuairt a thabhairt ar shuíomh úr idirlín http://www.liofa.eu agus Líofa a leanúint ar twitter agus ar facebook @_liofa.

Please log in or register with belfasttelegraph.co.uk for free access to this article.

Already have an account?

Belfast Telegraph